แผนผังโครงสร้างการบริหารงานศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894
นาย นุกูล ใจซื่อ
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
นาย คำจันทร์ การดี
รองอำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
นาย พิชัย คำอ่อน
ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นาย อาทิตย์ โพธิวรรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
นาย สถิตย์ ชินอ่อน
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบ
นาย พิชฌคุณ ส.วรเนตร
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
นาย คำจันทร์ การดี
นายช่างโครงการฯ 2420
นาย พิชัย คำอ่อน
นายช่างโครงการฯ 2391
นาย สถิตย์ ชินอ่อน
นายช่างโครงการฯ 202
นาย พิชฌคุณ ส.วรเนตร
นายช่างโครงการฯ 2301
นาย ชัยยุทธ ยุทธนาวนิชย์
นายช่างโครงการฯ 2316
นางสาว เยาวเรศว์ ชัยโยบัว
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นาง อาภรณ์ ราชณรงค์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
นาง ศรีวรรณ สุดหอม
หัวหน้างานสารบรรณ
นาง ศิริกาญจน์ ถาสีถะ
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา
นาง กัญญมน พรมเจริญ
หัวหน้างานสถิติงานทาง
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com