ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-894 http://www.kkrcc.go.th
เกี่ยวกับศูนย์สร้างทางขอนแก่น
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์ฯ
กลยุทธ์
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
อัตรากำลัง
ติดต่อศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าว/ประกาศประกวดราคา
บริการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ลิงค์ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างกาญจนบุรี
ลิงค์น่าสนใจ
คนดีไม่มีวันตาย ศูนย์สร้างทาง
เพลงศูนย์สร้างทาง (YOUTUBE)
สอบถามระยะทาง
แผนที่จังหวัดต่างๆ
กระทรวงคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
แผนที่ทางหลวง
มุมดาวน์โหลด
ยังไม่มีดาวน์โหลด
ค่าเงินบาทในประเทศ
กลยุทย์

 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น    กรมทางหลวง

 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง  ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  สู่ยุคแห่งการแข่งขัน

พันธกิจ

               ก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง  เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวก  ปลอดภัย  รวมทั้งการดำเนินงานเร่งด่วน  ฉุกเฉินและงานกรณีพิเศษ   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1.       พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงานทาง

2.       ดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ

3.       ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงที่ได้มาตรฐานสากล

4.       เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ควบคู่การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลยุทธ์

1.       วางระบบบริหารโครงการในเชิงรุก  ทุกขั้นตอน

2.       มุ่งเน้นการพัฒนาทางหลวงเชิงบูรณาการ  รองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  และหน่วยงานในพื้นที่

3.       เสริมศักยภาพให้มีความพร้อมตลอดเวลา  ในการแก้ปัญหางานเร่งด่วน  ฉุกเฉินหรืองานกรณีพิเศษ  ด้วยความรวดเร็ว  ทันกาล

4.       ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน  เน้นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

5.       ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี  เทคนิค  วิธีการทันสมัย  มาใช้ออกแบบและก่อสร้างทาง

6.       สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ควบคู่การส่งเสริมระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหาร  ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

7.       เสริมสร้างแรงจูงใจ  สวัสดิการ  เพื่อคุณภาพชีวิต  มีสุขภาพจิตและกายสมบูรณ์  สร้างบรรยากาศที่ดี  มีความพึงพอใจในงานและองค์กร

 

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-6688 โทรสาร 0-4323-8943 
Copyright 2013,http://www.kkrcc.go.th All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com